Integritetspolicy

Integritetspolicy


Axotan AB

Helsingborg
Tel: 042-22 28 14
Epost: kundservice(@)axotan.se

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in, eller som lämnas till oss. Denna policy finns tillgänglig på www.axotan.se . Axotan AB följer gällande lagar om integritet, och kommer inte att lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri:

PERSONUPPGIFTER

Axotan AB (”Axotan”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller från dig i samband med beställning av prov av produkt. Detsamma gäller behandling av sådan information du lämnar till oss för att ingå avtal med oss, eller uppgifter som av annan anledning lämnas i samband med att du kontaktar oss.

Axotan kan komma att behandla följande personuppgifter:

Namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
E-postadress
Produkttyp och produktanvändning
Uppgift om hälsa, såsom stomityp eller annan uppgift du lämnat

ÄNDAMÅL MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Vi behandlar uppgifterna för att utföra, administrera och följa upp beställning av prov av produkt eller andra produktrelaterade frågor eller önskemål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av samtycke. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss, kan vi inte tillgodose din beställning eller önskemål, då uppgifterna är en förutsättning för administrering och ge god service.

Vi behandlar även uppgifterna för att fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Axotan, eller för att vidta åtgärder för att kunna ingå sådant avtal med dig.

Uppgifterna kan också användas för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt och våra kunders berättigade intresse att utveckla verksamheten och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Uppgifterna behandlas även för ändamålet att informera och marknadsföra Axotan och våra tjänster, produkter och den verksamhet som bedrivs. Behandling av dina uppgifter för detta ändamål sker dels på grundval samtycke, dels av vårt berättigade intresse att förse dig med information om sådan vi tror kan vara av intresse för dig. Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.

Axotan kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra så på grund av lag eller beslut från myndighet.

Särskilda kategorier av personuppgifter behandlas endast efter samtycke med dig, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

BEHANDLING AV BARNS PERSONUPPGIFTER

Axotan samlar inte medvetet in uppgifter om barn. Om du blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss personlig information utan ditt tillstånd, vänligen kontakta oss på per epost till kundservice@axotan.se

MOTTAGARE AV UPPGIFTER

Axotan anlitar ett personuppgiftsbiträde som behandlar samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan i vissa fall komma att hantera dina personuppgifter, för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support.

Axotan kan även komma att överföra uppgifter om dig till tredje part såsom statlig myndighet, företag som ombesörjer betallösningar eller företag som hanterar marknadsföringstjänster eller ITtjänster. Sådan överföring sker enligt överenskommelse med dig, för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig, för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. För det fall uppgifterna delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Våra uppgifter lagras och behandlas huvudsakligen endast på servrar som finns inom EU/EES. Om de det undantagsvis överförs till land utanför EU, görs det endast till länder med adekvat skyddsnivå.

LAGRING OCH BEHANDLING

Axotan kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Axotan. www.axotan.se Axotan AB, 257 21 RYDEBÄCK Tel. 042-22 28 14, E-post: kundservice@axotan.se

Axotan kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av beställning av varuprov eller andra överenskommelser under en tid om 1 år efter beställningen ägde rum.

Axotan kommer att spara sådana uppgifter som Axotan enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag stipulerar. Axotan kommer att spara personuppgifter med stöd av ditt samtycke med avseende på marknadsföring och information om inte du meddelar att du inte längre önskar få sådan information eller marknadsföring, varvid Axotan omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

SÄKERHET

Axotan vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på dina personuppgifter, för att därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag;

  • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig;
  • begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
  • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet)
  • återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

ÄNDRING AV DENNA POLICY

Axotan förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Axotans hemsida, se www.axotan.se

KONTAKT

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Axotan AB Box 11, 257 21
Rydebäck E-post: kundservice@axotan.se
Tel: 042-22 28 14